Có giới hạn đối với số lượng đối tác mà khách hàng có thể có trong một Khu vực cá nhân không?