Tôi có thể kiểm tra hoạt động và khối lượng giao dịch của khách hàng mà tôi giới thiệu ở đâu?